篆书歌送胡士敬游同安的拼音版

时间:2024-07-20 08:21:13

 • zhuàn
  shū
  sòng
  shì
  jìng
  yóu
  tóng
  ān
 • kuí
 • 
   
   
   
  hóng
  méng
  kāi
  tiān
  shèng
  rén
  zuò
  shén
  lóng
  chū
  guī
  chū
  luò
 • 
   
   
   
  cóng
  zào
  huà
  zhōng
  fēn
  niǎo
  chóng
  hùn
  míng
 • 
   
   
   
  shǐ
  zhòu
  zhuàn
  zhōu
  xuān
  shū
  chuán
  shì
 • 
   
   
   
  hàn
  wèi
  lái
  qiān
  bǎi
  nián
  fēn
  yún
  cēn
  cuò
 • 
   
   
   
  cóng
  hóng
  dōu
  xún
  xué
  zōng
  rén
  xiè
  hòu
  téng
  wáng
 • 
   
   
   
  qiān
  jīn
  shòu
  shū
  mǎn
  tuó
  yàn
  wěi
  cán
  tóu
  chāi
  jiǎo
 • 
   
   
   
  gōu
  qiáng
  diǎn
  shí
  dòng
  wèi
  liú
  jìng
  wèi
  yuè
 • 
   
   
   
  qīn
  wáng
  zhào
  jiàn
  chí
  tóu
  jiǎn
  zhǐ
  luán
  jiān
  zòng
  huī
  huò
 • 
   
   
   
  qíng
  chuāng
  bái
  zhòu
  fēng
  lái
  jiāo
  lóng
  pán
  fèng
  yuè
 • 
   
   
   
  zōng
  zhuō
  luò
  piān
  rán
  kuà
  yáng
  zhōu
 • 
   
   
   
  jīn
  chūn
  bié
  shàng
  tóng
  ān
  xīng
  guà
  cāng
  lóng
  jiǎo
 • 
   
   
   
  lán
  zhōu
  zàn
  xiàng
  zhāng
  jiāng
  chōu
  jiǔ
  xiào
  qīng
  yín
  záo
  luò
 • 
   
   
   
  rén
  shēng
  jiāo
  yóu
  hòu
  kuài
  xiāng
  zhī
  qiě
  wéi
 • 
   
   
   
  xiě
  huái
  怀
  sòng
  fēi
  hóng
  鸿
  liáo
  kuò
胡奎介绍和胡奎诗词大全

胡奎

元明间浙江海宁人,字虚白,号斗南老人。明初以儒征,官宁王府教授。有《斗南老人集》。...
复制作者 胡奎
猜您喜欢

琴台

形式:

文园多病厌文君,恨入金徽不忍闻。 寂寞高台留古迹,来牛去马自成群。

复制 汪元量 《琴台》
类型:

花蕊夫人故宅

形式:

千古风流一梦中,江山阅尽几英雄。 芙蓉城里家何在,花蕊夫人宅已空。

复制 汪元量 《花蕊夫人故宅》
类型:

忠州荔枝楼小憩

形式:

竟日扬鞭不暂闲,畏途叠叠是青山。 西风吹落忠州去,锦绣窠中屋万间。

复制 汪元量 《忠州荔枝楼小憩》
类型:

峡边山寺

形式:

寺近阴崖多雾雨,峡边灵窦忽风雷。 松间白足携诗板,石上苍头把酒杯。

复制 汪元量 《峡边山寺》
类型:

题赐砚

形式:

斧柯片石伴幽闲,堪与遗民共号顽。 试忆当年承赐事,墨痕如泪尽成斑。

复制 汪元量 《题赐砚》
类型:
搜索
唐诗三百首 | 小学古诗大全 | 初中古诗 | 高中古诗 | 古诗三百首 | 宋词三百首 | 李白诗词大全 | 今日古诗词

微信扫一扫

今日古诗词